Forårsseminar 2020
Tema: "Specialskoleledelse i feltet mellem styring, kontrol og kultur"


HUSET
, Middelfart

Tilbage Tilmelding/Betaling Deltagerliste Foredragsholdere Om HUSET Kontakt
e

Program for 2020

Kursuspris: 3700 kr/pers.       -       Frokost fredag: 220 kr/pers. 

 

(mindre programændringer kan forekomme)
torsdag d. 5. marts 2019   fredag d. 6. marts 2019
09:30-09:50 Ankomst og morgenkaffe    07:30-09:00 Morgenmad
09:50-10:00 Velkommen og morgensang    
10:00-12:30 Social kapital - gør det usynlige synligt med social kapital 09:00-09:30 Generalforsamling
Præsentation
Tommy Krabbe

KLIK HER

v/Tommy Krabbe

Vores hverdag er i højere grad styret af usyn-lige end synlige processer.
Begreber som tillid, retfærdighed, kommuni-kation og samarbejde er afgørende for virk-somhedens succes og den enkeltes trivsel. Alligevel er det oftest deres modsætninger, vi taler mestt om. For mistillid, konflikter og dårlige resultater bliver altid synlige.
 
12:30-13:30 Frokost 09:30-10:30 Nyt fra UVM
13:30-15:00 Den enkelte leders lederidentitet   v/Pernille Matthiesen og Bente Sloth
 

v/Marianne Thyrring

"Ledelseskommissionens perspektiver for dels rammerne for den offentlige ledelsesopgave dels kravene til den offentlige leder for at kunne lykkes".
I offentlig sektor går vi som bekendt ikke fallit! Men vi spiller ind imellem fallit! Vi taber borgeren...
Der skal stærke ledere til at løfte opgaverne i et moderne velfærdssamfund. Det kræver både "ledelseslyst" og "ledelsesglæde". Den enkelte leders lederidentitet er afgørende.
Oplægget krydres lidt med en lille øvelse, som handler om "lederidentitet" og arbejdet med det personlige ledelsesgrundlag.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har en forespørgsel hos undervisningsministeriet ift. deltagelse af undervisningsministeren, men har endnu ikke fået svar.
 
Deltagere fra STUK-UVM
v/Maj Balsløv, Helle Kjærhus og Bnte Slot
1) En kort præsentation af hovedresulta-ter fra Rambøll's afsluttende rapport vedr. undersøgelse af specialtilbud efter indfø-relsen af folkeskolereformen.
2) Et oplæg om hvordan STUK udvikler og formidler et inspirationsmateriale om anbragte børn og unges faglige progres-sion og trivsel i skolen. Inspirationsmaterialet skal skabe overblik over og styrke vidensgrundlaget for, at kommuner og skoler igangsætter systematiske indsatser og opbygger be-redskab, der bidrager til, at anbragte børn og unge sikres deltagelsesmuligheder, faglig prpgression, faglig progression og trivsel i skolen.
3) En fortælling om, hvordan et special-tilbud i København via aktionslæring og en pædagogisk ledelse tæt på klassen ud-vikler kvaliteten af undervisningen til glæde for alle elever - vedd bl.a. at eks-perimentete med co-teaching, lærings-samtaler og det fysiske læringsrum.
15:00-15:15 Pause 10:30-10:45 Pause
15:15-16:15 Workshops: 10:45-12:15

Paradokser er... paradoksale: Umulige at komme ud af og umulige at være i

  Alle workshops er til debat og erfaringsudveksling; så oplægget er til inspiration og varer ½ delen af tiden, så der er god plads til debatten og erfaringsudveksling. Det er en god ide at medbringe eget materiale, hvis man har noget, der matcher workshoppen til inspiration fra andre. 
v./Lene Ravn Holst

At håndtere kompleksitet står som en central ledelses-opgave – ikke mindst som leder af en specialskole. I paradoksledelse ses kompleksitet som et grundvilkår frem for som noget, der blot skal reduceres og eksekveres. For selvom kompleksiteten og forvirringen kan reduceres midlertidigt gennem regler, procedurer og stabile arbejdsgange, så skabes der samtidig et behov for fleksibilitet, nytænkning, kreativitet og udforskende adfærd i organisationen. Dette er de paradoksale og grundlæggende vilkår, som ledelse i dag må rumme.

Bliv klogere på, hvordan du kan bevare handlekraften i en hverdag fyldt med paradokser, kompleksitet, modsætningsfyldte krav og ambivalens – hvordan du kan blive en handlekraftig leder med tvivlen som følgesvend i dit lederskab.
Workshop 1
Alternativ supplerende kommunikation
v/Nørrebjergskolen, Rikke K. Poulsen, lærer - Maiken E. Viberg, audiologopæd og Mads Møller, souschef.
12:30 Frokost - til dem der har bestilt dette.
 

Nørrebjergskolen fortæller hvordan de implementerer og styrer en proces i forhold til alternativ supplerende kommunikation. De præsenterer skolens indsatsteori og lave nedslag i deres strategi og processerne.

   
e e e e
Workshop 2

Samarbejde med socialforvaltningen/familie-afdelingen
v/Lone Bridal Hansen, Pindstrupskolen og Frank Paulsen, Heerupskolen

   
 

Hvordan håndterer I presset fra andre forvaltninger? Er der eksempler på et godt samarbejde. Hvad siger lovgivningen i forhold til reducerede skemaer og hjemmeundervisning Oplægget har ikke nødvendigvis svar, men udpeger nogle temaer til debat.

   
e e e e
Workshop 3
Link
Vær med til
at sætte fokus på søskendeperspektiver
KLIK HER
Søskende kursus v. Ådalsskolen
v/Nadia Kyed og John Frandsen, Ådalsskolen
Ådalskolens søskendekursus i Ringsted blev skabt i 2011 og henvender sig til børn og unge i alderen 9-16 år, som har en bror eller søster med særlige behov. Kurserne har til formål at styrke relationen mellem søskende, give søskendebørn konkrete redskaber, handlemuligheder og viden om deres søskendes handicaps og at skabe sociale relationelle netværk mellem søskendebørn.

Ådalskolens søskendekurser udspringer af et udtalt ønske om at styrke indsatsen omkring den samlede familie og at sætte søskendeperspektivet på dagsordenen. Søskendebørn er nemlig ofte en overset gruppe af pårørende til trods for, at det oftest er den længstvarende relation i et menneskes liv.

Men hvordan støtter man søskendebørn bedst? 
Hvad kan udfordre?
Og hvordan skaber vi fælles fokus og forståelse?
   
e e e e
Workshop 4 Om elevplaner og elevbeskrivelse
v/Geelsgaardskolen, Christine Enø Helmundt
   
 

Geelsgårdskolen viser hvordan de arbejder med elev-planer og elevbeskrivelser for at dokumenterer elevens funktionsnedsættelses og udvikling.

Alle skal tage deres egne beskrivelser med og fortælle om hvordan de arbejder med elevplaner og andre beskri-velser.
   
16:30-17:30 Blå røg og mundsvejr - et musikalsk indslag    
   19:00 Middag   Printervenlig udgave:  KLIK HER

     
         Alle deltagere er nu registreret.   TOP